Nyt fra bestyrelsen 2019
August 2019:
 
Nørrebrogadekvarteret og klimaindsatsen:
 
Bestyrelsen har arbejdet med klimaindsatsen i Nørrebrogadekvarteret og de kommende etaper jf. spildevandsplanen:
 
Fredericia Kommune er miljømyndighed for det lokale vandmiljø, og har bl.a. i spildevandsplanen fra 2012 besluttet at der skal ske forbedringer af klimaindsatsen og kloakforholdene i kvarterer omkring Fredericia.
 
Det er FRSE A/S opgave som operatør at gennemføre Byrådets beslutninger de kommende år.
 
Bestyrelsen er meget bevidst om de udfordringer som klimaindsatsen på Strandvejen og de kommende anlægsarbejder medfører.
 
Fredericia Kommune gav d. 7. marts gravetilladelser til de planlagte opgravninger.
 
D. 12 juli har Fredericia Kommune tilkendegivet at trafikhensyn vil indgå i gravetilladelser, og der kan komme krav ved særlige følsomme strækninger/kryds.
 
De  oprindelige gravetilladelser ved Indre Ringvej er blevet revurderet af Fredericia Kommune ved møde d. 7. august.
 
De nye rammer medfører krav om tunnelteknik/borearbejde som vil gøre det konkrete anlægsarbejde 10-20 % dyrere.
 
Samtidig er der efter monsterregnen d. 31. juli udtrykt behov for at Fredericia Kommune som spildevandsmyndighed genovervejer om spildevandsplanen som den er, løser udfordringerne tilstrækkeligt.
 
Bestyrelsen har afholdt møde d. 14. august, og ønsker at der etableres solide principper for den fremtidige indsats i samarbejde med Fredericia Kommune af hensyn til klimaindsatsen og økonomi.
 
Samtidig har FRSE A/S som monopolvirksomhed et særligt økonomisk ansvar overfor borgere og virksomheder, som jo finansierer anlægsomkostningerne.
 
Det er i borgernes og virksomhedernes interesse at FRSE A/S udfører anlægsarbejder økonomisk effektivt, for ellers stiger regningen for borgere og virksomheder.
 
Som udgangspunkt følger FRSE A/S derfor standard og benchmark i vandbranchen, ligesom andre selskaber gør det i nabobyerne. FRSE A/S følger naturligvis derudover også de vilkår som Fredericia Kommune som vejmyndighed kræver opfyldt, når Fredericia kommune fremover giver betingelser i gravetilladelser til de planlagte anlægsarbejder.
 
Kommunikation og de større anlægsprojekter.
 
Bestyrelsen har også arbejdet med den måde der kommunikeres omkring anlægsarbejder i fremtiden, hvor FRSE A/S fremover kan kommunikere bredere og tidligere i processen.
 
Som andre vandselskaber tager FRSE A/S også helt lokalt dialog og hensyn til butikker og virksomheders ønsker, så længe dette ikke påfører borgere og virksomheder i Fredericia væsentlige yderligere omkostninger. Det kan eks. være hensyn til vareleveringer, fodgængeradgang m.v.
 
Bestyrelsen har besluttet at forøge kommunikationen ved større planlagte anlægsprojekter:
 
FRSE A/S har som andre vandselskaber procedurer for kommunikation ved planlagte anlægsarbejder i by m.v. Det inkluderer bl.a. udarbejdelse af interessentanalyse, kommunikationsplan og dialogmøder når FRSE A/S nærmer sig de konkrete virksomheder.
 
Et vigtigt mål for FRSE A/S er det lokale samarbejde og understøtte lokalsamfundet. Det er allerede præciseret i FRSE A/S strategi. På kommunikationsområdet kan FRSE A/S derfor i fremtiden gå bredere ud i vurderingen af opland, og tidligere kommunikere direkte.
 
Det kan give bedre lokal gennemførelse af anlægsprojekterne, til gavn for borgere og virksomheder – og miljøet, i Fredericia.
 
FRSE A/S officielle hjemmeside www.frse.dk vil blive omlagt og moderniseret  i løbet af det næste års tid, og hjemmesiden vil blive forbedret – og være en mulighed for at læse yderligere om anlægsprojekterne, kommunikation, møder m.v.
 
Aktindsigt og bestyrelsesmøder.
 
FRSE A/S har siden sommeren 2018 resumeret bestyrelsens arbejdet på den nuværende hjemmeside frse.dk, hvor man også har kunnet læse basistallene i den ti årige budgetplan.
 
Dertil kommer, at FRSE A/S regnskabs tal er fuldt offentligt tilgængelige.
 
Formandskabet og ledelsen tegner virksomhedens forhold til omgivelserne, og har altid gerne svaret på spørgsmål om virksomheden.
 
Andre vandselskaber er nu også begyndt at lægge dele af de konkrete dagsordener og referat ud på hjemmesiden (dvs. dagsordener og referater hvor følsomme oplysninger og sager er udeladt). Der er også selskaber der lægger mere detaljerede budgetter ud.
 
FRSE A/S er af medier blevet opfordret til at følge den praksis.
 
Det forslag har bestyrelsen lyttet til, bestyrelsen vil stadig gerne imødekomme de lokale ønsker om åbenhed.
 
Fremover vil dagsordenen og referat derfor blive opdelt i lukkede og åbne punkter, og åbne punkter vil efter bestyrelsesmøder vil blive fremlagt på hjemmesiden.
 
 
Det skal understreges at formandskabet og ledelsen også fortsat gerne modtager og besvarer henvendelser om FRSE A/S.
 
Juni 2019:
 
FNs verdensmål
Bestyrelsen har præciseret ambitionerne med arbejdet med FNs verdensmål.
Det er således vedtaget, at der arbejdes videre med fokus på 4 af de 17 verdensmål, nemlig de fire, der er knyttet til FRSE A/S kernevirksomheder:
 
Sanitet og rent vand
 
Livet i havet
 
Bæredygtig energi
 
Klimaindsats
 
Det er et langsigtet arbejde med fokus frem mod 2030 og et sigtekorn for FRSE som bæredygtig virksomhed.
 
Anlægsarbejder i Strandvejen
 
FRSE A/S er meget bevidst om de udfordringer som klimaindsatsen på Strandvejen og de kommende anlægsarbejder medfører.
Der foretages justeringer af arbejdstid i forbindelse med mulighed for at fortsætte arbejdet i sommerferien i samarbejde med entreprenøren.
Det tilstræbes at begrænse trafikgener i det omfang det er muligt. Udfordringen er, at der arbejdes med meget store rørdimensioner på 160 cm og nede i en dybde på 4-5 m. Det gør, at det ikke er muligt at opretholde trafikken.
 
Byudvikling mod vest
 
FRSE er opmærksom på den nye byudvikling mod vest som kommunen arbejder på, og søger at understøtte denne. Det kan bl.a. betyde, at nødvendige opdateringer af anlægsporteføljen foretages.
 
Fokus på det samlede vandkredsløb
 
FRSE sætter fokus på det samlede vandkredsløb. Det betyder, at FRSE gerne indgår samarbejde med virksomheder om drift af forrensning m.v. inden for lovens muligheder, hvis det kan understøtte optimale lokale miljøløsninger til gavn for miljøet – også og gerne selvom det betyder mindre spildevand til centralrensenanlægget. 
Det er den samlede optimale miljøløsning, der er vigtigst.
 
Marts 2019:
Bestyrelsen havde d. 7. marts en givtig inspirationstur til Kalundborg Forsyning, hvor der blev udvekslet erfaringer og viden om strategiske forhold og konkrete områder.
 
Kalundborg har som Fredericia et unikt stort opland med produktionsvirksomheder, hvor der i en symbiose samarbejdes på kryds og tværs for at udnytte ressourcerne bæredygtigt.
 
Bl.a. producerer KALFOR 4 millioner m3 teknisk vand om året, som bl.a. Novozymes er afhængige af i køleprocesserne. I Kalundborg er der også – som i Fredericia – ekstra varme i spildevandet pga. de mange industrier. I Kalundborg producerer KALFOR fjernvarme ud af varmen fra spildevandet.
 
Derudover har KALFOR en særlig mulighed for at efterrense spildevand med ozon, som man bl.a. med baggrund i et EU projekt er ved at indsætte i driften.
   
På besøget blev bestyrelsen guidet rundt af direktør Hans-Martin Friis Møller, og også KALFORs bestyrelsesformand Anne E. Jensen deltog i en drøftelse af strategier m.v.
 
Fredericia Spildevand og Energi A/S har i nu et par år samarbejdet med KALFOR i erfaringsudvekslinger m.v.
 
 
2018 blev et godt år for miljøet og økonomien.
 
På bestyrelsesmødet d. 7. marts forelå også de foreløbige miljø- og regnskabstal for 2018.
 
Tallene peger på at FRSE A/S stadig fungerer effektivt:
  
Ved god rensning og god effektiv drift har virksomheden både fint overholdt miljøkravene til rensningen og driftsudgifterne ligger endda 3,2 mio. kr. bedre end budgetteret.
 
Dette skyldes bl.a. færre udgifter til statslig spildevandsafgift, fordi spildevandet er renset godt. Der var oven i købet ca. 150.000 m3 spildevand mere end forventet i budgettet.
 
Men selvom spildevandsmængderne altså er steget, er miljøkravene til Lillebælt og budgetterne altså holdt fint.
  
Effektiviseringer og investeringer i udvikling jf. strategien virker, og medarbejderne har med en god indsats sikret de gode resultater.
  
Der har derudover også været bl.a. rundvisninger af næsten 600 gæster i årets forløb, og samarbejdsprojekter med kommunen og lokale virksomheder.
  
Dermed ser det ud til at FRSE A/S kan både fastholde det nuværende lave prisniveau i 2019 og fortsat arbejde på at forbedre forholdene yderligere i forhold til klimaændringer m.v.
  
Endeligt regnskab fremlægges på generalforsamlingen i maj.